Dự án Khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ dược liệu".

Dự án Khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình sản xuất Biochar, phân hữu cơ vi sinh và ứng dụng vào sản xuất tại các xã nông thôn mới".

16/09/2019 9:58:08 PM | 1555